Co decyduje o przyjęciu dziecka z powrotem do szkoły w Polsce?


Decyduje o tym czy dziecko uczęszczało do szkoły publicznej w Wielkiej Brytani. Świadectwa szkolne wydawane przez wszystkie szkoły polonijne nie są podstawą do przyjęcia (lub odmowy) przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny w kraju pobytu ( w tym wypadku Irlandia). Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232,     z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

  1. świadectwa ( zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz  ewentualnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;
  2. sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Czyli, świadectwo szkoły polonijnej nie jest konieczne, ale jest niezwykle pomocne. Można je traktować jako potwierdzenie kompetencji językowych i podstawę w określeniu poziomu edukacyjnego według polskiego systemu edukacji.